Privacy


De verloskundigen en praktijkassistente van verloskundigenpraktijk Morgenland gaan strikt om met persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie. In de Privacyverklaring is te lezen hoe wij omgaan met informatie die bezoekers van de website www.vpmorgenland.nl achterlaten. In ons Privacybeleid wordt duidelijk hoe we omgaan met gegevens die we tijdens het uitoefenen van de zorg vergaren. Tijdens één van de eerste afspraken bij verloskundigenpraktijk Morgenland zal er een toestemmingsformulier uitgereikt worden waarin toestemming wordt gevraagd over de wijze van verwerking van persoonlijke gegevens. Als er vragen ontstaan omtrent de privacy dan kan hierover zowel telefonisch als per email contact worden gezocht.

 

Privacybeleid

Inleiding

Dit privacybeleid heeft betrekking op de door verloskundigenpraktijk Morgenland aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website www.vpmorgenland.nl. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe de verloskundigenpraktijk Morgenland omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over verloskundigenpraktijk Morgenland

Verloskundigenpraktijk Morgenland is gevestigd te Dronten en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 63291568. Voor vragen over het privacystatement is verloskundigenpraktijk Morgenland bereikbaar op telefoonnummer 0321-700207. Ook is contact opnemen per e-mail mogelijk. Het e-mailadres is info@vpmorgenland.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door verloskundigenpraktijk Morgenland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
 • Administratieve doeleinden;
 • om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:

 • de geneeskundige behandelovereenkomst;
 • toestemming;
 • gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk Harderwijk.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door verloskundigenpraktijk Morgenland:

 • Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de cliënt en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
 • NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 • Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
 • Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

 Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Onatal welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

Foto

Een gevraagde foto wordt alleen opgeslagen in het medisch dossier ten behoeve van de herkenbaarheid van de cliënt voor de verloskundigen en assistenten in het kader van de zorgverlening. Het fotobestand wordt na koppeling in het medisch dossier verwijderd.

E-mailadres

E-mailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: afspraakherinneringen, versturen van digitaal voorlichtingsmateriaal, of nieuws vanuit de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via onbeveiligde e-mail. Indien dossierinformatie digitaal wordt opgevraagd door een cliënt kan dit in overleg met de cliënt digitaal via een beveiligde e-mail, SecureMail, worden verzonden. Het e-mailadres van de partner wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg. De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

Perined

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy. Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens. De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos

Indien een cliënt deelneemt aan screenings programma’s PNS, 20 weken echo en hielprik worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over de privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap is te vinden in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Praeventis

De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Moeders voor Moeders

In het begin van de zwangerschap kan een cliënt er voor kiezen om urine in te leveren voor andere vrouwen die graag zwanger willen worden. Moeders voor Moeders verzamelt deze urine.

Verloskundigenpraktijk Morgenland geeft géén NAW gegevens door aan de informatrice van Moeders voor Moeders.

Wetenschappelijke studies

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijvoorbeeld de zwangerschap eerst toestemming aan de cliënt.

Zwangerenportaal

Verloskundigenpraktijk Morgenland biedt via Zwangerenportaal.nl de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier te hebben en extra relevante informatie rondom zwangerschap & geboorte te ontvangen. Dit alles verloopt in een online veilige omgeving m.b.v. account verificatie. Er zijn hierbij advertenties te zien waar het zwangerenportaal commercieel voordeel mee behaald. Op basis van de postcode en IP adres laten worden advertenties getoond, deze gegevens maakt dat de persoon herleidbaar is. Voor meer informatie is de privacyverklaring van zwangerenportaal te raadplegen.

Geboortekaartjes

Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 10 weken opgehangen in de spreekkamer van de praktijk en aansluitend in het archief van verloskundigenpraktijk Morgenland bewaard. Indien de cliënt wenst dat de NAW-gegevens niet zichtbar zijn, kunnen deze door de cliënt zelf worden doorgestreept.

Inschrijven en afspraak maken

Indien een cliënt zich via de website bij verloskundigenpraktijk Morgenland inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die zijn verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van de inschrijving en het maken van een afspraak. 

De persoonsgegevens worden verwerkt om de inschrijving af te kunnen handelen nadat de cliënt het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld.

De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt. Dit belang bestaat concreet uit het belang van verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt om de inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

Inschrijven is mogelijk via https://www.verloskundigenpraktijkmorgenland.nl/contact/inschrijven/.

Verbeteren van onze dienstverlening

Gegevens kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van de dienstverlening van verloskundigenpraktijk Morgenland. Dit wordt alleen gedaan met gegevens die verstrekt zijn met dat doel of als de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan feedback die via een evaluatie is ontvangen.

Contactformulier

Persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat er een contact- of inschrijfformulier op de website is ingevuld. Dit is de reden waarom de persoonsgegevens verplicht moeten worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt. Dit belang bestaat concreet uit het belang tussen verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van de cliënt af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contact- of inschrijfformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op de website van verloskundigenpraktijk Morgenland een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor verloskundigenpraktijk Morgenland een gerechtvaardigd belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang verloskundigenpraktijk Morgenland de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Inschrijven voor voorlichtingsavond

Persoonsgegevens worden verwerkt om een inschrijving voor een voorlichtingsavond af te kunnen handelen. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt. Dit belang bestaat concreet uit het belang van verloskundigenpraktijk Morgenland en van de cliënt om de aanmelding te registreren en rekening te houden met de aanwezigheid van de cliënt en eventueel partner. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de organisatie van de voorlichtingsavond.

Inschrijven voor een voorlichtingsavond is mogelijk via https://www.verloskundigenpraktijkmorgenland.nl/contact/inschrijven/.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard.

Beveiliging

Verloskundigenpraktijk Morgenland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.vpmorgenland.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die een cliënt aan verloskundigenpraktijk Morgenland verstrekt kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waar verloskundigenpraktijk Morgenland geen verwerkersovereenkomst mee heeft afgesloten. Met partijen waar wel een verwerkersovereenkomst is afgesloten maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Er zullen verder geen persoonsgegevens worden versteld aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het verstrekken van gegevens kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend:

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
  • Toestemming van de betrokkene;
  • Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
  • Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
 • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Verloskundigenpraktijk Morgenland verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER, een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

Een cliënt heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke verloskundigenpraktijk Morgenland van de cliënt heeft ontvangen. Tevens kan een cliënt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door verloskundigenpraktijk Morgenland of één van de verwerkers. Ook heeft de cliënt recht om de door de cliënt verstrekte gegevens door verloskundigenpraktijk Morgenland te laten overdragen aan de cliënt of in opdracht van de cliënt direct aan een andere partij. Verloskundigenpraktijk kan vragen om legitimatie voordat verloskundigenpraktijk Morgenland gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Als verloskundigenpraktijk Morgenland persoonsgegevens van de cliënt mag verwerken op basis van een door  de cliënt gegeven toestemming, dan heeft de cliënt altijd het recht om deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen kan verloskundigenpraktijk Morgenland niet voldoen aan het totaal verwijderen van alle gegevens omdat er een wettelijke bewaarplicht is. In deze situatie zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht.

Los van bovenstaande rechten, heeft een cliënt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 12-12-2020.

 

Privacyverklaring verloskundigenpraktijk Morgenland

Verloskundigenpraktijk Morgenland is gevestigd te Dronten en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 63291568. Voor vragen over het privacystatement is verloskundigenpraktijk Morgenland bereikbaar op telefoonnummer 0321-700207. Ook is contact opnemen per e-mail mogelijk. Het e-mailadres is info@vpmorgenland.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Inschrijfformulier

Persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat er een contact- of inschrijfformulier op de website is ingevuld. Dit is de reden waarom de persoonsgegevens verplicht moeten worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt. Dit belang bestaat concreet uit het belang tussen verloskundigenpraktijk Morgenland en de cliënt om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van de cliënt af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contact- of inschrijfformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Bewaartermijn

In deze privacyverklaring is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria verloskundigenpraktijk Morgenland hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart verloskundigenpraktijk Morgenland de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het met de cliënt gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van verloskundigenpraktijk Morgenland zijn verbonden. Verloskundigenpraktijk Morgenland kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Daarom is aan te raden de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van verloskundigenpraktijk Morgenland worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verloskundigenpraktijk Morgenland en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in het Privacybeleid. Persoonsgegevens worden aan andere partijen verstrekt als verloskundigenpraktijk Morgenland daartoe verplicht zal zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 12-12-2020.

 

 

 

 

Het laatste nieuws


Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vert...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vert...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vert...

Lees meer